Nieuwe richtlijn voor radio-apparaten

Op 13 juni 2016 trad de nieuwe richtlijn voor radio-apparaten in werking: de RED (Radio Equipment Directive). Die is vanaf 13 juni 2017 verplicht. Tot die tijd geldt een overgangsperiode waarin ook de oude R&TTE Richtlijn nog toegepast mag worden.

De nieuwe richtlijn beschrijft aan welke eisen radioapparaten moeten voldoen. Radioapparaten maken gebruik van het radiospectrum.  Dat worden er, zeker in het licht van het Internet of Things, steeds meer. De richtlijn zorgt er voor dat de radioapparaten veilig zijn, geen schadelijke elektromagnetische velden veroorzaken en het radiospectrum efficiënt gebruiken zonder storing te veroorzaken. Ook voorziet de richtlijn in de veiligheid van mobieltjes en een universele oplader. Apparatuur die aan alle eisen voldoet mag de Europese CE-markering dragen. Via voorlichting heet het agentschap de handelsketen in staat gesteld zich voor te bereiden op de nieuwe eisen.

Man-made noise en conformiteit

Steeds meer apparatuur op een klein oppervlak vergroot ook de potentie dat apparatuur elkaar beïnvloedt. Elk elektrisch apparaat heeft namelijk invloed op zijn omgeving. Alle overbodige signalen uit een elektrisch apparaat kunnen ruis veroorzaken. Veel ruis kan delen van het  frequentiespectrum onbruikbaar maken. Om (vooral radio-) apparaten dan toch te laten functioneren kunnen fabrikanten zich wenden tot slimmere technieken, of tot hogere vermogens. Die laatste ‘oplossing’ zorgt voor een wedloop en maakt het probleem uiteindelijk niet kleiner, maar groter.

Apparaten die een grote invloed kunnen hebben op het ruisniveau zijn bijvoorbeeld omvormers (zoals van gelijk- naar wisselspanning), schakelende apparaten of ledlampen. Agentschap Telecom houdt de komende jaren verscherpt toezicht op apparaten die de potentie hebben het ruisniveau te verhogen. Agentschap Telecom richt zich daarbij in eerste instantie op de apparatuur in de leefomgeving van de consument.  

Zonne-omvormers

Zonne-omvormers zetten de energie die zonnepanelen opnemen om in wisselspanning en geven dit af aan het stroomnetwerk.  In Nederland is in totaal meer dan 1000 vierkante kilometer aan zonnepanelen. Zij wekken per jaar 200 Gigawatt aan energie op. Naar verwachting groeit de markt van zonnepanelen tot 2019 met 80%. Het aantal zonne-omvormers groeit navenant.

Agentschap Telecom testte in 2016 acht omvormers. Drie ervan bleken niet te voldoen aan administratieve eisen, zoals een juiste ‘verklaring van overeenstemming’. Twee voldeden niet aan de technische eisen en overschreden de limieten. Eén van de omvormers is ondertussen niet meer op de markt. De andere omvormer werd na de interventie van Agentschap Telecom zo aangepast dat deze inmiddels wel voldoet aan de eisen.  

Zonnepanelen in het landschap

Storingsmeldingen en apparatuur

Elk jaar ontvangt Agentschap Telecom storingsmeldingen. Sommige van die meldingen zijn slechts hinderlijk, bijvoorbeeld omdat ze huishoudelijke apparatuur verstoren. Soms ook zijn ze zeer ernstig. Dat is het geval als hulpdiensten niet meer kunnen communiceren. Het grootste deel van de meldingen in 2016 was van particuliere aard.

Storingsmeldingen

Storingsmeldingen
Storingsmeldingen
Prio 147
Prio 2352
Prio 4393

Prioriteit 1

Een Prioriteit 1 of incidentmelding is een direct optredende ernstige operationele verstoring van de primaire dienst van een overheidsstakeholder veroorzaakt door een storend ethersignaal. Ernstig betekent dat de gebruikte toepassing voor langere tijd niet of sterk verminderd functioneert en er geen alternatieve communicatieweg is.Het betreft een storing waardoor op dat moment: een situationeel onveilige situatie ontstaat, of; een majeure economische impact dreigt, of; bestuurlijke schade dreigt te ontstaan, of; geëscaleerd dreigt te worden naar een crisis*.
Reactietijd voor prioriteit 1 klachten is binnen 4 uur zogenaamd ‘technisch contact’ tussen de behandelende medewerker en melder.

Prioriteit 2

Aanhoudende storing of belemmering op frequenties waarop communicatie van aanzienlijk economisch en/of
maatschappelijk belang voor de klager of belanghebbenden wordt afgewikkeld waarbij sprake is van groeiende  financiële schade naarmate de verstoring voortduurt en/of het maatschappelijk belang geschaad wordt.
Reactietijd voor prioriteit 2 klachten is binnen 12 uur zogenaamd ‘technisch contact’ tussen de behandelend medewerker en de melder.

Prioriteit 4

Verstoring of belemmering op een frequentie(band) die voor privé-, hobbymatige- of onderwijsdoeleinden is toegewezen of gebruikt wordt aan/door individuele vergunninghouders of gebruikers.
Reactietijd voor prioriteit 4 klachten is binnen 72 uur zogenaamd ‘technisch contact’ tussen de behandelend medewerker en de melder.

*een verstoring van een vitaal element, met grote economische of maatschappelijke ontwrichting op (inter-) nationale schaal en met slachtoffers tot gevolg.

Brontabel als csv (55 bytes)

Ledlampen

Ook in 2016 hield Agentschap Telecom toezicht op ledverlichting. Samen met andere Europese lidstaten en samen met de NVWA lag de focus op led floodlights. Dat zijn schijnwerpers die gebruik maken van led technologie. Vijf verschillende floodlights werden door Nederland onderzocht. Van die vijf voldeden er twee niet aan de technische eisen. Dat kan uiteindelijk storing veroorzaken. De lampen zijn teruggenomen uit de handel.

Internationale samenwerking en incidentgestuurd toezicht

De Europese lidstaten werken samen om te zorgen dat er een vrije handel is in moderne en deugdelijke apparatuur. Als er non-conforme apparatuur op de markt verschijnt attenderen de Europese toezichthouders elkaar daarop via het ICSMS-systeem. In 2016 zijn er 1245 ondeugdelijke producten geregistreerd in dit systeem. In spoedeisende gevallen, als een product onveilig is kan een zogenoemde RAPEX-melding gedaan worden. In 2016 werd een dergelijke melding gedaan naar aanleiding van een telefoon waarvan de accu oververhit kon raken. In nauwe samenwerking met de NVWA kon het apparaat uit de handel genomen worden.