(Beeldtitel: Staat van de Ether 2016. Agentschap Telecom.)

RUSTIGE MUZIEK

PETER SPIJKERMAN: Van 'nice to have' naar 'need to have'.
Die ontwikkeling tekent de positie van telecommunicatie in de samenleving.
'Altijd' lijkt de sociale teneur, en 'overal' de maatschappelijke eis.
Allang niet meer alleen om te bellen. Internet is de norm en online versmelt met reallife. De digitale samenleving ontstaat.
Dat kan in ons land. Nederland beschikt over wijdvertakte infrastructuur op het gebied van telecommunicatie.
Die infrastructuur ligt ten grondslag aan welke vorm van digitalisering dan ook.
Volledige dekking is er niet, en het is een utopie te veronderstellen dat het kan.
Daarvoor zijn er te veel beperkende omstandigheden.
Natuurgebieden om in stand te houden of weersomstandigheden die belemmeren.
Of bijvoorbeeld bezwaren tegen het plaatsen van nieuwe antennes uit zorg voor gezondheid of horizonvervuiling.
Het rechtvaardigt een discussie over de vraag of we wel moeten streven naar 100 procent dekking.
Ondertussen dendert de digitalisering door.
De Nederlandse infrastructuur biedt daarvoor een uitstekend fundament.
Capaciteit en snelheid bieden ruimte voor innovatie.
Maar ieder aanbod creëert nieuwe vraag.
Dat zal de druk op het toch al schaarse spectrum verder vergroten.
We moeten het 'internet of things' ook in dat licht beschouwen.
Nieuwe kwetsbaarheden ontstaan.
De telecominfrastructuur is in technische zin in orde en de beschikbaarheid en continuïteit idem.
Daarvoor staat het Agentschap al sinds 1927 aan de lat.
Maar hoe veilig is het gebruik eigenlijk van de diensten die over dat netwerk aangeboden worden?
Hoe gerechtvaardigd is het vertrouwen dat de samenleving daarin stelt?
De Staat van de Ether is het inhoudelijke jaarverslag van Agentschap Telecom.
Deze editie kijkt terug op het jaar 2016.
Een jaar waarin er gelukkig geen grote incidenten op het gebied van telecommunicatie waren.
Het beschrijft highlights uit het werk van Agentschap Telecom en hoe het Agentschap dimensies als veiligheid en vertrouwen koppelt aan z'n verantwoordelijkheid voor de technische infrastructuur.
In het verlengde van ons klassieke werkveld in het centrum van het maatschappelijke debat.

(Aldus Peter Spijkerman. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Agentschap Telecom. Ministerie van Economische Zaken. Het beeld wordt rood met wit. Beeldtekst: www.agentschaptelecom.nl. Copyright 2017.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG

Agentschap Telecom waarborgt de beschikbaarheid van moderne en betrouwbare telecommunicatie in en voor Nederland

In deze eerste digitale versie van de Staat van de Ether, het inhoudelijke jaarverslag van Agentschap Telecom, draait het om twee zaken. 

In het eerste deel gaat het over de toegenomen behoefte aan snelheid en capaciteit en de consequenties daarvan voor de telecommunicatie-infrastructuur en –keten. Want in een wereld waarin telecommunicatie onmisbaar is geworden, waarin online de norm is en waarin internet steeds meer de spil is waar onze samenleving om draait, is die relatie evident. We noemen een aantal ontwikkelingen die hebben geleid tot de sterk toegenomen vraag naar snelheid en capaciteit. We beschrijven hoe operators omgaan met die tendens. En welke maatregelen zij nemen om aan te haken bij de groeiende vraag en te anticiperen op de toekomst. Want er is nu al sprake van schaarste in het spectrum.  Hoe verhoudt de toenemende vraag zich tot dat gegeven?  De maatschappij kan het zich bijvoorbeeld niet meer permitteren dat vergunde banden onvolledig gebruikt worden.

Met het toenemende belang van telecommunicatie, groeit ook de omvang en gelaagdheid van de telecommunicatieketen. Meer gebruikers, andere wensen en moderne technologieën brachten nieuwe producten, diensten en aanbieders. Het leidde ook tot de komst van een nieuwe partij in de keten. Het aanleggen of onderhouden van telecommunicatievoorzieningen blijkt vaak te complex en tijdrovend voor bedrijven.

Daarom besteden - met name - veel grote bedrijven deze taken uit aan derden. Van het programmeren van marifoons tot frequentieplanning voor omroepen en het aanleggen van LTE-netwerken. Dit uitbesteden ‘ontzorgt’ de vergunninghouder en biedt specialistische expertise waarover deze zelf vaak niet beschikt. Tegelijkertijd ligt er een risico in besloten. Want wat gebeurt er als er problemen ontstaan? Als er door fouten in aanleg of programmering verstoringen optreden op andere toepassingen… De vergunninghouder kan in zulke gevallen wellicht willen verwijzen naar de contractueel vastgelegde partij. En deze zal op zijn beurt misschien weer wijzen op het feit dat hij zijn opdracht feitelijk correct uitvoert, maar geen zicht had op de implicaties van zijn werk op ander frequentiegebruik.

In dit grijze gebied pakt Agentschap Telecom zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid: de vergunninghouder is hoe dan ook verantwoordelijk voor zijn frequentiegebruik en de naleving van de voorwaarden daarbij. En mochten daar misverstanden over bestaan, dan zullen we hem daarop aanspreken. Dat en meer staat centraal in het tweede deel van deze staat van de Ether.