Petrochemische industrie, olieraffinaderijen: bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Zorgvuldig frequentiegebruik is voor deze sector van groot belang. Bijvoorbeeld voor de continuïteit van productieprocessen of voor beveiliging en communicatie.  Uitval van dergelijk frequentiegebruik kan leiden tot grote economische schade. Of erger.

Risico’s onzorgvuldig frequentiegebruik

In Nederland zijn ongeveer vierhonderd van dergelijke Brzo-bedrijven. Meer dan een kwart daarvan ligt in het Rijnmondgebied. In deze regio heeft Agentschap Telecom onderzoek gedaan naar het bewustzijn van het belang van zorgvuldig frequentiegebruik.

Bij 21 van de 26 onderzochte bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Deze variëren van afwijkingen in technische parameters tot zelfs illegaal frequentiegebruik. Bedrijven lijken zich niet goed bewust te zijn van de risico’s die dit met zich meebrengt. Dat geldt zowel voor de continuïteit van het eigen bedrijfsproces, als voor de veiligheid van het bedrijf en de omliggende regio in meer algemene zin. Hoewel er op dit moment geen sprake is van acute gevaarzetting, is het welverontrustend.

Industrieterrein langs water met schapen op de kant

Beperkte ‘radiokennis’

Het blijkt dat er bij de gecontroleerde Brzo-bedrijven  weinig ‘radiokennis’ aanwezig is. Bedrijven zijn daardoor niet in staat om installatie en onderhoud van zendapparatuur zelf te verzorgen. Ze besteden het daarom uit en hebben er zelf geen omkijken meer naar. Dat gemak heeft een keerzijde: het maakt dat ze zelf niet in staat zijn te beoordelen of alles conform voorwaarden functioneert. Ze zijn volledig afhankelijk van de expertise van externe specialisten, de installateur of leverancier.

Die expertise verschilt nogal. De ene installateur is de andere niet… Soms zijn installaties  technisch gewoon niet goed aangelegd, of in strijd met de vergunningsvoorwaarden. Bijvoorbeeld als het zendvermogen wordt opgeschroefd om een betere dekking te realiseren. Ook worden er niet toegewezen frequenties gebruikt. Of wanneer de antennehoogte of de locatie van een basisstation gewijzigd wordt. Als dit gebeurt in strijd met de technische parameters, kan het leiden tot problemen bij andere frequentiegebruikers. 

Wijzigingen in vergunningsparameters worden lang niet altijd gemeld bij het agentschap. Daardoor heeft Agentschap Telecom niet langer een actueel en betrouwbaar beeld van het feitelijke frequentiegebruik terplekke. 

Zo kan het voorkomen dat er nieuwe vergunningen worden verstrekt op basis van een onjuiste feitelijke situatie. Hierdoor neemt het risico op storingen sterk toe. En in het geval van Brzo-bedrijven kan dan ook het veiligheidsrisico toenemen.   

AT zal in 2016 op basis van dit beeldvormend onderzoek in de regio Rijnmond het bewustzijn binnen de sector verbeteren.