Agentschap Telecom wil bijdragen aan veiliger vaarwegen en een vlotte en veilige doorstroom op het water. Meer concreet: wij zetten ons in voor betrouwbare radiocommunicatie tussen schepen onderling én tussen schepen en de wal. Met die doelen voor ogen passen we onze inzet telkens aan, wanneer dat nodig of zinvol blijkt.

AIS cruciaal voor de binnenvaart

Een concreet voorbeeld van deze inzet is ons onderzoek in 2019 naar de apparatuur voor AIS, het automatische identificatiesysteem waarmee de beroepsvaart communiceert. Onderling, met verkeersleiders en met ons. AIS is cruciaal voor een vlotte en veilige doorloop op het water. Met AIS kunnen binnenvaartschippers andere schepen al vanaf een afstand van vijf kilometer ‘zien’. Zo kunnen ze tijdig anticiperen op elkaars route en elkaar veilig passeren, vooral zinvol bij bochtige trajecten en gevaarlijke kruisingen. Daarom is het gebruik van AIS verplicht voor de beroepsvaart en voor recreatieschepen van langer dan 20 meter. Tijdens het onderzoek, dat nog deels gaande is, kijken we of AIS-transponders beïnvloed kunnen worden door externe factoren en of de apparatuur daardoor mogelijk minder accuraat werkt.

Jan de Hond aan het woord

Ingenieur radar, tracking en AIS bij Port of Rotterdam, over de samenwerking met Agentschap Telecom
"Wat vroeger handmatig gebeurde, gaat nu geheel automatisch… Met het steeds drukker worden in de Rotterdamse haven is de identificatie van schepen enkele jaren geleden vervangen door AIS (Automatic Identification System). AIS is inmiddels onmisbaar voor de veiligheid in de haven. Vandaar dat wij bij Port of Rotterdam streven naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van AIS en continu metingen doen naar de kwaliteit van de ontvangst. Als daarbij wordt geconstateerd dat AIS slecht functioneert terwijl de gebruikte apparatuur wel in orde is, dan komt Agentschap Telecom in het vizier. De inspecteurs van Agentschap Telecom kunnen in korte tijd een kruispeiling van de stoorbron uitvoeren en de ontvangst weer optimaliseren. Daarnaast is Agentschap Telecom gerechtigd om de stoorbron uit de lucht te halen. Dankzij deze prima samenwerking hebben wij ook in het afgelopen jaar elkaar kunnen versterken om de ontvangst van AIS en marifoons te verbeteren.”

Haven in de avond

Samenwerking met ketenpartners

Er zijn nogal wat partijen dagelijks bezig met ‘veilig verbonden’ op het water: beroepsvaarders en hun brancheverenigingen, havenbedrijven, pleziervaart, Rijkswaterstaat en Agentschap Telecom. Dit riep de vraag op wie er verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van het hele systeem van communiceren op het water, met de bereikbaarheid van schepen en met ieders privacy. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid, daar waren alle betrokken partijen het over eens. Deze conclusie leidde tot een programma met de naam 'AIS een goed ID!' Met als voornaamste doel de beroepsvaart beter te informeren. Belangrijk, omdat bijvoorbeeld uit een enquête van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bleek dat meer dan de helft van de binnenvaartschippers niet goed weet hoe je AIS-apparatuur juist instelt en gebruikt. Dat komt neer op bijna 4000 schippers. Het programma is vooral op hen gericht, maar ook op leveranciers en installateurs, want een goede informatievoorziening en een correcte installatie dragen bij aan een betrouwbaar gebruik van AIS. ‘AIS een goed ID’, dat net voor de jaarwisseling van 2019 van start ging, is een gezamenlijk programma van diverse partijen.

Iniatiefnemers AIS een goed ID

Varen doe je samen

‘Varen doe je Samen!’ staat voor samen veilig, duurzaam en plezierig varen. Met dit samenwerkingsverband willen de Hiswa en andere brancheorganisaties veiliger varen bevorderen onder vaarrecreanten en beroepsvaart. Hiervoor bundelen zij kennis, netwerken en communicatiekracht en informeren ‘bootjesmensen’ via verschillende kanalen, zoals evenementen, website, folders en nieuwsbrieven. Agentschap Telecom is geen officiële partij in 'Varen doe je Samen', maar haakt zo nu en dan aan in haar rol als vergunningverlener voor marifoonregistraties. Zo ook in 2019. Door bijvoorbeeld samen met Rijkswaterstaat onze boodschap duidelijk en eenduidig over te brengen, in de taal en toon van de waterrecreant. In de praktijk betekent dat: geen ambtelijke, misschien wat afstandelijke nieuwsbrief meer met de overheid als afzender, maar een belangwekkend nieuwtje vanuit ‘Varen doe je Samen’.

De juiste toon...

Bij overtredingen, fouten of vergissingen communiceert Agentschap Telecom op een eigentijdse manier. Het doel is niet het aantal boetes te verhogen, maar juist om bewustwording en zelfredzaamheid bij gebruikers te vergroten. Zo sturen we bewust eerst een e-mail als informele waarschuwing, met aandacht voor 'Wat kun je zelf oplossen, en waar heb je misschien niet aan gedacht?' De ervaringen met deze manier van communiceren zijn positief.

Wel of geen 'binding met Nederland'?

Het kwam nogal eens voor: een schip dat niet onder Nederlandse vlag vaart en toch een Nederlandse radioregistratie heeft. Een maritieme registratie was tot 1 juli 2019 in Nederland relatief makkelijk te krijgen, ook voor buitenlanders of buitenlandse schepen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Het probleem is dat de (papieren) link met Nederland ongewenste neveneffecten kan hebben. Bijvoorbeeld schepen van buitenlandse eigenaren met een Nederlandse registratie, die ingezet worden voor activiteiten die politiek gevoelig kunnen liggen of illegaal zijn. Daarom is het voortaan nodig om aan te tonen dat de boot waarop je vaart een binding heeft met Nederland. Agentschap Telecom controleert nu bij het Kadaster de herkomst van de boot en trekt wanneer nodig de registratie van de radiovergunning in. Misbruik van de maritieme registratie is daarmee een stuk lastiger geworden. Meer weten? Bekijk ‘Maritieme registraties: band aantonen met Nederland’.
 

Noodradiobakens

Schippers en avonturiers gebruiken ze overal in geval van nood: op volle zee, hoog in de bergen en midden in de woestijn. Noodradiobakens kunnen levens redden als de bewoonde wereld ver weg is. Een veilig idee dus. Voor een noodradiobaken, ook wel MOB-apparaat (Man OverBoard) genoemd, heb je op dit moment geen vergunning nodig, geen bedieningscertificaat en ook geen registratie. Om een en ander toch in goede banen te kunnen leiden, heeft Agentschap Telecom op de World Radio Conference (WRC) van november 2019 de vraag voorgelegd of er een bindend regime voor dit onderwerp moet komen. Liefst wereldwijd. Omdat de 190 deelnemende landen er bij de WRC 2019 geen besluit over namen, gaat Agentschap Telecom zo snel mogelijk zelf aan de slag om het gebruik van noodradiobakens zoals een MOB mogelijk te gaan maken.