Op andere plaatsen in dit jaarbericht is veel te lezen over de rol van Agentschap Telecom in 2019 als uitvoeringsinstantie en toezichthouder. In dit hoofdstuk: de inspanningen om de eigen organisatie fit en slagvaardig te houden. Over bedrijfsvoering, personeelsbeleid en digitalisering.

Duurzaamheid

In december 2019 ondertekende Agentschap Telecom het ‘Manifest Verduurzaming Bedrijfsvoering EZK en LNV’, met daarin ambitieuze klimaatdoelstellingen voor de komende jaren. Een belangrijke zin uit de introductie van het manifest: “Practice what you preach”. Het manifest geeft invulling aan de voorbeeldrol voor de Rijksoverheid, zoals opgenomen in het Klimaatakkoord. De intentie is om in 2030 volledig duurzaam te werken. In 2020 gaat Agentschap Telecom daarom 23% van haar wagenpark vervangen voor ‘emissieloze voertuigen’, ruim binnen de afgesproken norm in het manifest. Geen eenvoudige opgave, want bijvoorbeeld bij de voertuigen waarmee we onderzoek doen naar storingen in de ether, is het allereerste vereiste: storingsvrij metingen kunnen verrichten. En dat gaat niet per se samen met een elektrisch aangedreven voertuig.

Vitaliteit

Bij Agentschap Telecom werkten in 2019 zo’n 350 mensen, samen goed voor 335 fte. Het verzuimcijfer bedroeg 3,4%. Landelijk gezien, ook in vergelijking met soortgelijke organisaties, een gezond resultaat. We ondernamen in 2019 al veel acties om gezondheid, werkplezier en vitaliteit te bevorderen - en met resultaat. Employability, leren en ontwikkelen en vitaliteit blijven ook in 2020 thema’s om het werkplezier te vergroten.

Digitalisering

In 2019 werkte Agentschap Telecom verder aan de al eerder ingezette digitaliseringsslag. Einddoel: we willen onze diensten zoveel mogelijk digitaal aanbieden. Dat doen we niet alleen om efficiënter, maar ook vooral klant- en resultaatgerichter te kunnen werken. Voor bezoekers van ons digitale portaal ‘Mijn Agentschap Telecom’ wordt het op die manier makkelijker om wijzigingen door te geven, of om de status van een aanvraag snel op te zoeken. Nu al kunnen 70.000 klanten online gebruik maken van het portaal. Bijvoorbeeld om een maritieme registratie of registratie als radiozendamateur aan te vragen, in te zien of te wijzigen. In 2020 volgen de vergunningen. Bij elke wijziging betrekken we onze klanten zoveel mogelijk, om het portaal goed af te stemmen op hun behoeften. 

Integriteit

In deze uitgave valt vooral te lezen wát wij doen en wat het effect daarvan is. Ons werk wordt steeds relevanter: iedereen heeft baat bij een veilig verbonden Nederland. Voor Agentschap Telecom is net zo belangrijk hóe we het doen. We werken voor Nederland en dat betekent dat alles wat wij doen uitlegbaar moet zijn. Integriteit is daar het woord dat van belang is. Integriteit moet toegepast worden op het echte werk. We besteden meerdere keren per jaar aandacht aan bewustwording bij onze collega’s. Niet in zijn algemeenheid, maar door in de praktijk te oefenen met mogelijke dillema’s. In 2019 deden we een aantal van dit soort sessies. Afgelopen jaar legden we de nadruk op omgangsvormen, de beschikbaarheid van onze professionele vertrouwenspersonen en wanneer iets openbaar of juist vertrouwelijk moet zijn. Zo zorgt integer gedrag ervoor dat we uiteindelijk zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Organisatiecijfers

Kerncijfers organisatie

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Totaal aantal fte's

324,5

332,8

324

335

Kosten inhuur externen (x 1.000 euro)

2350

2635

2971

3280

Ziekteverzuim

4,70%

5,80%

3,30%

3,4%

Percentage vrouwen

33,60%

33%

31%

30%

Gemiddelde leeftijd

49,5

50

50,7

50,9

Toelichting kerncijfers organisatie: Door de inbedding van de nieuwe taak Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni) zien we de verwachte stijging in aantal FTE terug in de cijfers. De stijgende kosten van externe inhuur volgen deze lijn.

Kerncijfers financieel

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Bedrijfsresultaat (x 1.000 euro)

-2525

-2409

118

-1220

Omzet (incl. Caribisch Nederland)

38318

42809

46696

49480

Personeelskosten per fte (x 1.000 euro)

73

77,1

79,5

85,9

Opleidingskosten als percentage van de personele kosten

2,10%

1,50%

1,70%

1,76%

Huisvestingskosten per fte (x 1.000 euro)

7,8

5,4

5,5

8,3

Uurtarief (wijziging in reële termen)

-1,22%

-1,86%

-2,45%

6,91

Toelichting kerncijfers financieel: Het boekjaar 2019 is afgesloten met een verlies van € 1,2 mln. Dit bedrag komt voor € 0,7 mln. op rekening van Caribisch Nederland en maakt onderdeel uit van de afbouw van de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’. Het resultaat AT bedraagt, na aftrek van het resultaat Caribisch Nederland, - € 0,5 mln.

Kerncijfers juridisch

2016

2017

2018

2019

Ontvangen bezwaarschriften

927

396

240

249

Direct Beslissing op Bezwaar (BOB)

2

22

6

26

Intrekking bezwaar

112

137

79

83

Geen bezwaar

52

63

42

33

Ontvangen beroepsprocedures

27

62

30

15

Ontvangen Hoger Beroepsprocedures

6

24

5

7

Ontvangen Wob-verzoek

40

31

28

172