Bijna overal in Nederland kun je mobiel bellen of internetten. De Nederlandse netwerken behoren dan ook tot de beste van Europa. Ook als het gaat om continuïteit; uitval van telecommunicatie komt in Nederland niet vaak voor. En als het al gebeurt, is het meestal van korte duur. Gelukkig, want telecommunicatie is onmisbaar in onze huidige samenleving.

De verwachting is dat de afhankelijkheid van mobiele communicatie de komende jaren verder toeneemt. De overheid streeft naar kwalitatief hoogwaardige mobiele dienstverlening, die een grote diversiteit aan vraag kan bedienen en altijd en overal beschikbaar is tegen concurrerende tarieven. Daarom stimuleren we innovaties op gebied van mobiele communicatie, wordt er frequentieruimte beschikbaar gesteld en houden we toezicht.

Veilig verbonden bij evenementen

In Nederland zijn jaarlijks veel evenementen, zoals concerten en festivals. Telecommunicatie is een belangrijk onderdeel bij evenementen, omdat bezoekers veel gebruik maken van hun mobiele telefoon. Niet alleen om te bellen, maar ook om video’s te streamen en op social media te posten. Dat vraagt veel van het mobiele netwerk op dat moment.

Grootschalig en gelijktijdig gebruik kan leiden tot overbelasting van het netwerk. Dat gebeurt wanneer de vraag naar en het aanbod van telecom niet in balans zijn. Het gevolg is een verminderde mobiele bereikbaarheid. Dit is ongewenst, zeker in het geval van calamiteiten. Als het onverhoopt misgaat, is het van belang dat de bezoekers de hulpdiensten met 112 kunnen bereiken. En andersom moeten bezoekers bereikt worden via NL-alert om te waarschuwen bij dreigend gevaar.

De veiligheid bij evenementen is dus in ieders belang. Goede mobiele bereikbaarheid en betrouwbaarheid van telecomnetwerken zijn daarbij voorwaarden. Agentschap Telecom doet onderzoek bij verschillende evenementen om de continuïteit en de beschikbaarheid van 112 en NL-alert te waarborgen.

Voor evenementen is veel geregeld. Telecom maakt veelal geen vast onderdeel uit van de (gemeentelijke) draaiboeken voor evenementen. Wij pleiten ervoor dat bij een evenement betrokken partijen afstemmen hoe de bereikbaarheid en beschikbaarheid van telecom wordt geregeld. Dit draagt eraan bij dat we ook bij evenementen veilig verbonden zijn.

Hulp aan gemeenten voor mobiele bereikbaarheid

Onvoldoende mobiele dekking wordt steeds minder geaccepteerd. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van mobiele bereikbaarheid is bij verschillende partijen belegd, met ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Voor beleidsmedewerkers bij gemeenten is het vaak onduidelijk hoe zij moeten omgaan met klachten over mobiele bereikbaarheid. Om de gemeenten hierbij te ondersteunen, hebben we in 2018 samen met Monet, de vereniging van mobiele operators in Nederland, een handreiking mobiele bereikbaarheid opgesteld. Dit document beschrijft stapsgewijs hoe de gemeente in overleg met operators en inwoners komt tot een betere mobiele bereikbaarheid. Daarnaast geeft deze handreiking achtergrondinformatie over mobiele technologie. Begin 2019 is een pilot gestart bij twee Nederlandse gemeenten om de conceptversie van de handreiking te toetsen aan de praktijk. Uiteindelijk verschijnt de definitieve versie van de handreiking op de websites van Agentschap Telecom, Monet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Verstoringen in de continuïteit

Aanbieders van openbare netwerken en diensten (vast en mobiel) treffen verschillende maatregelen om de continuïteit en de beschikbaarheid van hun netwerken en diensten te bewaken. Hier houdt Agentschap Telecom toezicht op. Mocht er toch een verstoring optreden die grote impact heeft op de continuïteit, dan zijn de aanbieders verplicht dit te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

In 2018 zijn er in totaal 57 meldingen bij het meldloket gedaan. De meeste meldingen betreffen verstoringen door fouten in soft- of hardware, of door fouten van derden. Een verstoring door een fout van derden is meestal regionaal van aard, maar kan een grote impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan uitval van telecommunicatie door een grote stroomstoring. Dit raakt meerdere aanbieders tegelijkertijd en vaak zijn er geen alternatieven voorhanden om uitval te voorkomen.

Agentschap Telecom analyseert de incidenten om meer inzicht te krijgen in de maatregelen die aanbieders hebben genomen en in wat de impact van de incidenten op de continuïteit is. Deze inzichten delen we onder andere met aanbieders van openbare netwerken en diensten, beleidsmakers en het programma Telekwetsbaarheid. Met het programma Telekwetsbaarheid maken we sectoren bewust van de risico’s die ze lopen bij verstoringen van telecom. Lees hier meer over Telekwetsbaarheid.

Vrouw die foto maakt met haar smartphone

Maatregelen telecomaanbieders op hoog niveau

Het inspectierapport naar de stroomstoring in Amsterdam (2017) is aanleiding geweest voor een kosten-batenanalyse van maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid van 112. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zet in op het bestendigen van de weerbaarheid van de telecomsector én dat de telecomproviders twee uur beschikbaarheid blijven nastreven voor 112-contact bij een stroomstoring.

We vullen onze toezichtstaak in door periodiek onderzoek te doen naar de maatregelen die telecomaanbieders hebben getroffen om de continuïteit te waarborgen. Het beeld dat daaruit naar voren komt over 2018 is dat de telecomaanbieders hun processen rondom de continuïteit van de dienstverlening op hoog niveau hebben ingericht.

Indoordekking: mobiel bereik in gebouwen

Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Dit is beter voor het klimaat en voor de energierekening, maar niet voor de mobiele bereikbaarheid binnenshuis (indoordekking). Door isolatie van woningen neemt de mobiele bereikbaarheid indoor af als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Buitenshuis zijn er voor mobiele bereikbaarheid dekkingseisen. Deze eisen gelden niet voor indoordekking.

In grote of complexe gebouwen, zoals stadions, vliegvelden en ziekenhuizen, wordt de indoordekking verbeterd door bijvoorbeeld het bijplaatsen van antennes. Ook verbetert de mobiele bereikbaarheid inpandig als gebouweigenaren en projectontwikkelaars deze al meenemen in de ontwerpfase. In woonhuizen of kleinere gebouwen zijn dergelijke maatregelen vaak niet rendabel. Wel zijn er (betaalde) alternatieven om toch uw mobiel in dergelijke ruimtes te kunnen gebruiken. Denk aan Voice over Wifi en small cells. Het verder verbeteren van de indoordekking is een continue uitdaging waarin Agentschap Telecom graag wil meedenken.