Antennesignalen van wifi, zendmasten en mobiele telefoons zijn overal om ons heen. Inspecteurs van Agentschap Telecom meten jaarlijks of de veldsterkte daarbij niet te hoog is. We meten deze ‘straling’ steekproefsgewijs op verschillende plekken in het land, zoals bij antennes in dorpskernen, stadscentra, bij sportvelden en schoolpleinen. Dan meten we alle aanwezige antennesignalen van bijvoorbeeld mobiele telefonie, C2000, radio en draadloze televisie.

Bij veldsterkte gaat het om de sterkte van de energie die aanwezig is door de radiogolven van antennes: de sterkte van het elektromagnetisch veld, in de volksmond ‘straling’. Meer informatie over straling? Agentschap Telecom is deelnemer in het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid.

Antenneschotel bovenop een dak

Alle 42 meetrapporten van 2018 staan online. Gemiddeld meten inspecteurs een veldsterkte van 0,5 tot 3 volt per meter. Dat is grofweg tien keer lager dan de strengste blootstellingslimiet die is toegestaan, namelijk 28 volt per meter. De door onze inspecteurs gemeten veldsterkte is dus relatief laag en veilig te noemen.

Normen

Wat betreft gezondheidsnormen gaat de overheid uit van het advies van de Gezondheidsraad. De limiet van maximaal 28 volt per meter helpt opwarming door de energie van elektromagnetische velden voorkomen. Negatieve effecten voor de gezondheid  door opwarming treden pas op als de sterkte van het elektromagnetisch veld (EMV) ver boven de blootstellingslimieten komt. De limiet geldt voor plekken die toegankelijk zijn voor het algemeen publiek. Voor professionals die werken bij EMV-bronnen gelden minder strenge limieten. Dit laatste is geregeld via de Arbowet.

Bevoegd toezichthouder

Afgelopen jaar werd bekend dat de internationaal gehanteerde limieten voor elektromagnetische straling worden vastgelegd onder de Telecommunicatiewet. Doel is burgers zoveel mogelijk zekerheid bieden dat de elektromagnetische velden binnen de normen blijven, ook als er meerdere antennes in de directe omgeving zijn. Dat Nederland de Europees aanbevolen normen hanteert, stond al in het Nationaal Antennebeleid en het Antenneconvenant. Opname van de ICNIRP-blootstellingslimieten in de Telecommunicatiewet verankert de rol van Agentschap Telecom als bevoegd toezichthouder op elektromagnetische velden op plekken die toegankelijk zijn voor het algemeen publiek.

5G-metingen

De huidige normen voor 3G en 4G gelden straks ook voor 5G. Met 5G moet het totaal aan alle elektromagnetische straling nog steeds onder de blootstellingslimieten blijven. Agentschap Telecom houdt dit in de gaten. Eind 2018 is daarom gestart met de voorbereidingen voor metingen bij nieuwe  5G-antennes en -frequenties. Zo kan Agentschap Telecom, voor en na de uitrol van 5G, de samenleving via metingen blijven informeren over de veldsterktes en blootstelling in Nederland. Agentschap Telecom werkt in deze voorbereiding samen met het RIVM. De eerste resultaten van metingen, uitgevoerd bij 5G-testlocaties, worden waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Antennebureau: vraagbaak over zendmasten en 5G

Een onderdeel van Agentschap Telecom is het Antennebureau. Het Antennebureau is namens de Rijksoverheid het informatieloket over antennes en is er voor gemeenten, gebouweigenaren, omwonenden en iedereen met vragen over antennes. Mobiele bereikbaarheid zorgt soms voor een dilemma: in de dagelijkse praktijk willen instellingen, bedrijven en consumenten overal snel mobiel internet. Maar niet iedereen wil een zendmast in de achtertuin, bijvoorbeeld vanwege horizonvervuiling of uit angst voor straling. De informatie van het Antennebureau helpt betrokkenen een afweging te maken. Meer weten over techniek, gezondheid, regelgeving bij antennes? Kijk op www.antennebureau.nl.