Het programma Telekwetsbaarheid wil gebruikers van telecom bewust maken van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van telecommunicatie. De focus van het programma ligt in eerste instantie op de procesindustrie, smart grids in de energiesector, het openbaar bestuur en veiligheid, de zorg en de transport en logistiek. In deze sectoren vinden pilotprojecten plaats die moeten leiden tot het vergroten van de weerbaarheid. Binnen het programma is er in 2017 aan tien projecten gewerkt. Daarnaast is het 5-stappenplan ontwikkeld om de teleweerbaarheid van organisaties te verhogen.

Het programma werd in 2016 gestart met een looptijd van drie jaar. In 2018 worden de resultaten geëvalueerd, en besluiten we of en hoe de werkzaamheden van het programma die zien op bewustwording en aanpak van telekwetsbaarheid vervolgd zullen worden.

Onderzoek naar huishoudens, stroomuitval en telecommunicatie

Stroomstoringen komen regelmatig voor in Nederland. Dat heeft ook gevolgen voor het gebruik van telecommunicatie. Agentschap Telecom liet in 2017 de gevolgen van stroomuitval op telecommunicatie onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders zich nauwelijks bewust zijn van de kans op uitval van telecommunicatie en de gevolgen ervan. Bijvoorbeeld mobiele telefoons die niet meer kunnen worden opgeladen of betalingsverkeer dat uitvalt. Het onderzoek leverde een inspirerend beeld op van mogelijke oplossingen om communicatiesystemen robuuster te maken. Het onderzoek werd uitgevoerd door Stratix Consulting in samenwerking met het online platform Tweakers.net. De enquête die op dit online platform werd gepubliceerd leverde 2200 ingevulde enquêteformulieren op.

Telekwetsbaarheid in de ouderenzorg

Binnen de ouderenzorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van toepassingen die afhankelijk zijn van telecommunicatie. Denk aan personenalarmeringen, bewegingssensoren, camerabewaking en toegang tot het elektronisch patiëntendossier. Uitval van telecomdiensten kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten en de continuïteit van de geboden zorg. Als iemand thuis de rode knop indrukt, moet dat alarm de dichtstbijzijnde thuiszorgmedewerker wel bereiken.

Zorgorganisaties hebben een zorgcontinuïteitsplan. De GGD-GHOR, de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD'en en GHOR-bureaus, ondersteunt zorgorganisaties bij het opstellen van dit plan. Uitval van telecommunicatie is een belangrijk, maar nog onderbelicht,  deel hiervan. Daarom stelt het agentschap samen met de GGD-GHOR de uitkomsten van het programma Telekwetsbaarheid beschikbaar voor andere zorgorganisaties.

Een voorbeeld is de pilot met ZINN, een zorgorganisatie in het noorden van het land. Hoe kwetsbaar is de ouderenzorg als de telecommunicatie uitvalt? Aan de hand van het 5-stappenplan heeft ZINN een risicoanalyse uitgevoerd. Door het project heeft ZINN technische en organisatorische oplossingen aangereikt gekregen. Daarmee kan ze het uitvalrisico beperken.

Is de kwaliteit van de wifi-verbinding in de 2,4 GHz onvoldoende dan blijft de 5 GHz een goed alternatief.

Onderzoek naar het gebruik van wifi

In 2017 is in opdracht van Agentschap Telecom het gebruik van wifi onderzocht. Het onderzoek ging over hoe gebruikers zelf invloed kunnen hebben op een betere en stabielere telecom infrastructuur. Uit dit onderzoek bleek dat het gebruik van de 5 GHz-band verdrievoudigd is. Ook levert deze frequentieband altijd een snellere verbinding op met minder kans op storing. De datasnelheden in de 2,4 GHz band zijn sinds 2014 hoger geworden. Drie jaar geleden adviseerde Agentschap Telecom om wifi-routers niet af te stellen op deze traditionele frequentieband maar op de 5 GHz band. In deze band is ook nu nog ruim voldoende capaciteit beschikbaar. Daarom blijft de 5 GHz een goed alternatief voor de 2,4 GHz wanneer de kwaliteit van de wifi-verbinding in de 2,4 GHz onvoldoende is. Het Nederlandse ‘wifi-landschap’ is op meer dan 200 locaties in kaart gebracht in woonwijken, winkelcentra en kantoorparken

Handreiking voor gemeente bij slecht mobiel bereik

Waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt, willen gebruikers mobiel bereik. Mobiele netwerken zijn vrijwel overal beschikbaar, maar binnen Nederland zijn er toch nog enkele witte vlekken op de kaart waar geen internet of mobiel bereik is. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid in een gebied. Om gemeenten meer inzicht en handelingsperspectieven te bieden om dit probleem aan te pakken, wordt samen met het Antennebureau en Monet* een handreiking opgesteld.

*Monet is een vereniging die namens de vier mobiele netwerkoperators  in Nederland de plaatsing van antennes voor mobiele netwerken afstemt met overheden.

In de handreiking wordt ingegaan op de mogelijkheden die een gemeente heeft om in haar reguliere praktijk rekening te houden met de mobiele bereikbaarheid. Daarnaast wordt in een stappenplan de problematiek gestructureerd, met het doel te komen tot praktische opties voor een beter mobiel bereik. De handreiking zal in 2018 beschikbaar komen.